Grāmata, kuru saucam par Bībeli, faktiski sastāv no 66 grāmatām un vēstulēm, kuras uzrakstīja apmēram 40 cilvēki. Tomēr svarīgi ir tas, ka šie 66 sacerējumi veido vienu grāmatu. Tas ir tāpēc, ka viena būtne, Dievs, iedvesmoja Bībeles saturu un Bībelei ir viena galvenā tēma – pestīšana grēcīgajai cilvēcei.

Bībelei ir divi galvenie literārie sadalījumi: (1) Vecā Derība un (2) Jaunā Derība. Vārds “derība” nozīmē līgums. Katrai derībai ir sava loma, izskaidrojot, kā Dievs ir rīkojies ar cilvēci vēstures gaitā.

4257222903_p-600×200
B_Escorial_18-600×200
images-2-600×200

Vecā Derība (46 grāmatas)

Pentateihs -Bauslība.

Pirmās piecas grāmatas sauc par bauslību tāpēc, ka no 2. Mozus grāmatas līdz 5. Mozus grāmatai ir aprakstīta Dieva bauslība izraēliešiem, dota viņiem caur Mozu (5. Moz. 5:1-3). Šo bauslību arī sauc par Mozus bauslību (Joz. 23:6) un Tā Kunga bauslību (2. Laiku 31:3).   

Radīšanas grāmata (Rad) 1. Mozus grāmata apraksta, kā radās pasaule, cilvēki, un, kā grēks ienāca pasaulē. Tā arī apraksta, kā radās Izraēlas tauta, caur kuru vēlāk Dievs ieveda Kristu (glābēju) pasaulē.
Izceļošanas grāmata (Izc) 2. Mozus grāmata apraksta Izraēlas izvešanu no verdzības Ēģiptē, un kā viņi saņēma Dieva bauslību caur viņu vadoni Mozu.
Levītu grāmata (Lev) 3. Mozus grāmata apraksta upurēšanu un citus likumus.
Skaitļu grāmata (Sk) 4. Mozus grāmata apraksta Izraēlas klejošanu 40 gadus tuksnesī un Izraēlas vīriešu saskaitīšanu.
Atkārtotā Likumu grāmata (At) 5. Mozus grāmata ir Mozus pēdējā uzruna Izraēlas tautai un atkārto bauslību un mudina tautu uz paklausību.

Vēsturiskās grāmatas

Šīs divpadsmit grāmatas apraksta vairāk nekā 900 gadus Izraēlas vēsturē.  

Jozus grāmata (Joz) – Jozuas grāmata pastāsta, kā Jozua pēc Mozus nāves vadīja Izraēlu, iekarojot un ieņemot ļoti grēcīgo Kānaāna zemi, kā Dievs to bija izraēliešiem apsolījis un pavēlējis.

Soģu un Rutes grāmata parāda, kā Dievs valdīja pār izraēliešiem ar soģiem.
Tiesnešu grāmata (Ties)  
Rutas grāmata (Rut)

Pirmā un Otrā Samuēla, Pirmā un Otrā ķēniņu, un Pirmā un Otrā laiku grāmata apraksta Izraēlas vēsturi no tā laika, kad tā kļuva par valsti ar ķēniņu līdz tam laikam, kad valsts tika sadalīta un beigās tauta tika pakļauta Asirijas un Bābeles trimdai pašas grēku dēļ.
Samuēla pirmā grāmata (1 Sam)
Samuēla otrā grāmata (2 Sam)
Ķēniņu pirmā grāmata (1 Ķēn)
Ķēniņu otrā grāmata (2 Ķēn)
Hroniku pirmā grāmata (1 Hr)
Hroniku otrā grāmata (2 Hr)

Ezras un Nehemijas grāmata attēlo, kā jūdi atgriezās no trimdas un atjaunoja Jeruzālemes templi, mūrus un arī savu, Dieva iedoto, reliģiju.
Ezras grāmata (Ezr)
Nehemija grāmata (Neh)
Tobija grāmata (Tob)
Judītes grāmata (Judt)

Esteres grāmata pastāsta, kā jūdi uzvarēja savus ienaidniekus Persijas un Mēdijas ķēniņa Ahasvera valdīšanas laikā.
Esteres grāmata (Est)
Makabiešu pirmā grāmata (1 Mak)
Makabiešu otrā grāmata (2 Mak)

Gudrības un dzeju grāmatas

Ījaba grāmata (Īj) Ījaba grāmata apraksta dievbijīga vīra ciešanas. 

Psalmi (Ps) Psalmos var atrast lūgšanas un garīgas dziesmas.

Salamana pamācības, Salamana mācītājs un Salamana augstā dziesma satur Salamana gudros teicienus un pieredzi.

Sakāmvārdu grāmata (Sak)
Mācību teicēja grāmata (Māc)
Dziesmu dziesma (Dz)
Gudrības grāmata (Gudr)
Sīraha dēla grāmata (Sīr)

Praviešu grāmatas

Pravieši. Aptuveni no 900. g. p.m.ē. līdz 400. g. p.m.ē. ebreji tika brīdināti atgriezties no saviem grēkiem, un tika pareģotas ļoti svarīgas lietas nākotnē, it īpaši Kristus un Dieva valstības atnākšana. “Lielie” un “mazie” neattiecas uz grāmatu svarīgumu, bet uz to apjomu. Lielie pravieši uzrakstīja vairāk nekā mazie pravieši.

Isaja grāmata (Is)
Jeremija grāmata (Jer)
Raudu dziesmas (Rdz)
Baruha grāmata (Bar)
Ezehiēla grāmata (Ez)
Daniēla grāmata (Dan)
Oseja grāmata (Os)
Joēla grāmata (Jl)
Amosa grāmata (Am)
Abdija grāmata (Abd)
Jonasa grāmata (Jon)
Mihas grāmata (Mih)
Nahuma grāmata (Nah)
Habakuka grāmata (Hab)
Sofonija grāmata (Sof)
Ageja grāmata (Ag)
Zaharija grāmata (Zah)
Malahija grāmata (Mal)

ih4506-600×200
IMG_1171-600×200
sv._duh_-_sv._peter-600×200

Jaunā Derība (27 grāmatas)

Jaunā Derība ir Bībeles otrās galvenās daļas nosaukums. Tās 27 grāmatās ir Jaunā derība vai līgums, ko Dievs ir nodibinājis caur Kristu, kas ir domāta visiem cilvēkiem (Mat. 28:18-20). Tās saturs aplūko Kristus atnākšanu, lai izglābtu grēcīgo cilvēci, un Viņa draudzes nodibināšanu. Tā arī atklāj Dieva gribu visai cilvēcei.

Evaņģēliji

Četri evaņģēliji apraksta Jēzus dzīvi: Viņa piedzimšanu, mācību, kalpošanu, krustā sišanu, aprakšanu un augšāmcelšanos. Tajos arī atrodas Kristus norādījumi apustuļiem viņu turpmākajam darbam pēc Kristus uzbraukšanas debesīs. Viens galvenais iemesls, kāpēc šīs grāmatas tika uzrakstītas, ir “lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls, un lai jūs, pie ticības nākuši, dzīvību iegūtu Viņa vārdā” (Jāņa 20:31).

Mateja evaņģēlijs (Mt)
Marka evaņģēlijs (Mk)
Lūkasa evaņģēlijs (Lk)
Jāņa evaņģēlijs (Jņ)

Agrīnās baznīcas (draudzes) vēsture. Apustuļu darbi atzīmē tās draudzes, ko Jēzus apsolījās celt (Mat. 16:18), nodibināšanu un izplatīšanos caur Dieva spēku. Ap. d. parāda mums arī to, ko sludināja Kristus apustuļi, un kā cilvēki tika izglābti un pievienoti draudzei.

Apustuļu darbi (Apd)

Apustuļa Pāvila vēstules

Pāvils uzrakstīja šīs vēstules draudzēm un atsevišķām personām. Tur atrodamas ļoti svarīgas mācības. Ir cilvēki, kuri arī domā, ka Pāvils uzrakstīja arī Vēstuli ebrejiem, bet šīs vēstules autors nav zināms.

Pāvila vēstule Romiešiem (Rom)
Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem (1 Kor)
Pāvila otrā vēstule Korintiešiem (2 Kor)
Pāvila vēstule Galatiešiem (Gal)
Pāvila vēstule Efeziešiem (Efez)
Pāvila vēstule Filipiešiem (Filip)
Pāvila vēstule Kolosiešiem Kol)
Pāvila pirmā vēstule Tesaloniķiešiem (1 Tes)
Pāvila otrā vēstule Tesaloniķiešiem (2 Tes)

Pastorālās vēstules

Vēstules uzrakstīja Jēkabs, Pēteris, Jānis un Jūda. Arī tajās ir ļoti svarīgas mācības. Pēteris un Jānis bija apustuļi. Bībeles pētnieki domā, ka Jēkabs un Jūda bija Jēzus miesīgie pusbrāļi.

Pirmā vēstule Timotejam (1 Tim)
Otrā vēstule Timotejam (2 Tim)
Vēstule Titam (Tit)
Vēstule Filemonam (Filem)
Vēstule Ebrejiem (Ebr)

Katoliskās vēstules

Jēkaba vēstule (Jēk)
Pētera pirmā vēstule (1 Pēt)
Pētera otrā vēstule (2 Pēt)
Jāņa pirmā vēstule (1 Jņ)
Jāņa otrā vēstule (2 Jņ)
Jāņa trešā vēstule (3 Jņ)
Jūdas vēstule (Jūdas)

Apokaliptiskā literatūra. Apustulis Jānis uzrakstīja Jāņa atklāsmes grāmatu, kura pieder pie apokaliptiskās (atklāsmes) literatūras žanra. Tā ir pilna ar simboliem, kuri prasa dziļu izpratni un uzmanību, tos izzinot.

Jāņa atklāsmes grāmata (Atkl)