Mises sākums

Svētā krusta zīme 

Priesteris (P.): Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā.

Visi (V.): Āmen.

Liturģiskais sveiciens

P.: Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mī­lestība, un Svētā Gara klātbūtne lai ir ar jums visiem! / Dievs Kungs lai ir ar jums!

V.: Kungs ir ar tevi!

Grēku nožēlošana

P.: Lai mēs varētu cienīgi piedalīties svētajā Mises Upurī, nožēlosim savus grēkus, izlūdzoties no Dieva piedošanu.

V.: Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu Vissvētāko Jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani Kungu, mūsu Dievu.

P.: Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un, piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē.

V.: Āmen.

P.: Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un, piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē.

V.: Āmen.

P.: Kungs, apžēlojies par mums!

V.: Kungs, apžēlojies par mums!

P.: Kristu, apžēlojies par mums!

V.: Kristu, apžēlojies par mums!

P.: Kungs, apžēlojies par mums!

V.: Kungs, apžēlojies par mums! 

Gloria

Gods Dievam augstumos, un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem. Mēs Tevi slavējam, teicam un pielūdzam, mēs Tevi cildinām un Tev pateicamies, jo liela ir Tava godība, Kungs, debesu Karali, Dievs, visvarenais Tēvs, Dievs, Vienpiedzimušais Dēls, Jēzu Kristu; Tu — Kungs Dievs, Dieva Jērs, Tēva Dēls, Tu nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums; Tu nes pasaules grēkus, uzklausi mūsu lūgšanu. Tu sēdi pie Tēva labās rokas, apžēlojies par mums. Vienīgi Tu esi svēts, vienīgi Tu esi Kungs. Tu – visaugstākais, Kungs Jēzu Kristu, ar Svēto Garu: Dieva Tēva godībā. Āmen.

Lūgšana
P.:
 (dienas lūgšana) … Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, Tava Dēla, vārdā, kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.
V.: Āmen.

Dieva vārda liturģija

P.: (lasījums no Svētajiem Rakstiem) … Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

V.: Pateicība Dievam.

Psalms

P.: Dievs Kungs lai ir ar jums.

V.: Kungs ir ar tevi.

P.: Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Marks, Lūkass, Jānis).

V.: Gods Dievam.

P.: (Evaņģēlijs) … Tie ir Svēto Rakstu vārdi. Vai: Tas ir Kunga Vārds.

V.: Slava Kristum.

Credo

Es ticu uz vienu Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu Radītāju. Es ticu uz vienu Kungu Jēzu Kristu, vienpīedzimušo Dieva Dēlu, pirms visiem mūžiem no Tēva dzemdi­nātu: Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu, ne radītu, būtībā līdzīgu Tēvam, un caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm, iemiesojies caur Svēto Garu no Jaunavas Marijas un tapis cilvēks, krustā sists par mums Poncija Pilāta laikā, cietis un apbedīts, trešajā dienā augšāmcēlies, ka pravietots Rakstos, uzkāpis debesīs, sēž pie Tēva labās rokas un atkal godībā atnāks tiesāt dzīvos un mirušos, un Viņa valdīšanai nebūs gala.
Es ticu uz Svēto Garu, Kungu un Atdzīvinātāju, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis caur praviešiem.
Es ticu uz vienu, svētu, katolisku un apustulisku Baznīcu, es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai, gaidu mirušo augšāmcelšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Āmen.

Vispārējā lūgšana

V.: (atbildot priestera vārdiem) Mēs Tevi lūdzam, uzklausi mūs Kungs un Dievs.

Euharistiskā liturģija

 Upurdāvanu sagatavošana

(upurējot maizi): Mēs slavējam Tevi, Dievs, visas pasaules Valdniek, jo no Tavas devības esam saņēmuši maizi, ko Tev upurējam, šo zemes un cilvēku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.

V.: Lai Dievs ir mūžam slavēts!

P.(ielejot biķerī vīnu un dažus pilienus ūdens): Ļauj, Kungs, lai ar Šī ūdens un vīna konsekrāciju mēs varētu ņemt dalību Kristus dievišķībā, kurš ir vēlējies pieņemt mūsu cilvēcisko dabu.
(upurējot vīnu) Mēs slavējam Tevi, Dievs, visas pasaules Valdniek, jo no Tavas devības esam saņēmuši vīnu, ko Tev upurējam, šo vīnakoka un cilvēku darba augli, kas kļūs mums par garīgo dzērienu.

V.: Lai Dievs ir mūžam slavēts!

P.: Kungs Dievs, uzņem mūs, kas nākam pie Tevis pazemības garā un satriektām sirdīm, lūgdami, lai šodien mūsu Upuris ir Tev patīkams. (mazgājot rokas) Mazgā mani, Dievs, tīru no nozie­dzības traipa un Šķīstī mani no grēka.

(griežoties pie cilvēkiem) Lūdzieties, brāli, lai Dievs, visvarenais Tēvs, pieņem Šo manu un jūsu Upuri!

V.: Lai Kungs pieņem šo Upuri par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai Viņa svētajai Baznīcai.

(lasa lūgšanu):… Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

V.: Āmen.

Pateicības dziesma jeb prefācija

P.: Dievs Kungs lai ir ar jums.

V.: Kungs ir ar tevi.

P.: Uz augšu sirdis.

V.: Mūsu sirdis ir pie Kunga.

P.: Pateiksimies Kungam, mūsu Dievam.

V.: Tas ir labi un taisnīgi.

Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, ka Tev, debesu Tēvs, visvarenais, mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Viņš mūsu labā ir veicis brīnumdarbus: caur savu nāvi un augšāmcelšanos mūs ir cēlis godā, lai mēs, tagad atbrīvoti no grēka un nāves jūga, tiktu saukti par izredzēto cilti un svēto tautu, par karalisko priesterību un īpašumā iegūtiem ļaudīm un visur slu­dinātu Tavus varenos darbus, kurs mūs no tumsas esi aicinājis savā brīnišķajā gaismā. Un tāpēc vienotībā ar Eņģeļiem un visiem Svētajiem mēs Tevi slavējam, teikdami tagad un vienmēr:

Svēts, svēts, svēts ir Kungs, debespulku Dievs. Debess un zeme ir Tavas godības pilna.
Hosanna augstumos.
Svētīgs, kas nāk Kunga vārdā.
Hosanna augstumos.

Visi nometas ceļos

Euharistiskā lūgšana

Priesteris izvēlas šo vai kādu citu euharistisko lūgšanu

Euharistiskā lūgšana

Galvenais celebrants (GC): Kungs, Tu esi patiesi svēts, Tev pienākas gods no ikvienas radības, jo caur Tavu Dēlu, mūsu Kungu Jēzu Kristu, un Svēto Garu Tu visu dzīvini un dari svētu, un nemitīgi pulcini sev tautu, lai no saules lēkta līdz pat rietam tiktu upurēts Tavam vārdam par godu tīrs Upuris.

Visi kocelebranti (VK): Dziļā pazemībā mēs Tevi lūdzam, Kungs, svētī šīs mūsu upurdāvanas tā paša Svētā Gara spēkā, lai tās mums top par Tava Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, Miesu un Asinīm. Jo pēc Viņa pavēles mēs svinam šo noslēpumu.

Tai vakarā, kad Viņu nodeva, Viņš ņēma maizi, Tev pateikdamies, svētīja, lauza un deva saviem mācekļiem, sacīdams

konsekrē maizi:

ŅEMIET UN ĒDIET NO TĀS VISI, JO TĀ IR MANA MIESA, KAS PAR JUMS TIKS ATDOTA.

Priesteris pacel Hostiju.

Tāpat pēc Vakariņām Viņš ņēma biķeri, Tev pa­teikdamies, svētīja un deva saviem mācekļiem, sacīdams

konsekrē vīnu:

ŅEMIET UN DZERIET NO TĀ VISI, JO TAS IR MANU JAUNĀS UN MŪŽĪGĀS DERĪBAS ASIŅU BIĶERIS, KAS PAR JUMS UN PAR DAUDZIEM TIKS IZLIETAS GRĒKU PIEDOŠANAI. DARIET TO MANAI PIEMIŅAI!

Priesteris paceļ biķeri.

GC: Lūk, ticības noslēpums!

V.: Mēs vēstīsim par Tavu nāvi, Kungs, un liecināsim par Tavu augšāmcelšanos līdz pat Tavai atnākšanai.

VK: Tāpēc, pieminēdami, Kungs, Tava Dēla ciešanas, kas nesa mums pestīšanu, atceroties Viņa brīnišķīgo augšāmcelšanos un uzkāpšanu debesīs, kā arī gaidot Viņa otrreizējo atnākšanu, mēs ar pateicību Tev upu­rējam šo dzīvo un svēto Upuri. Raugies, lūdzam, uz savas Baznīcas upurdāvanu, uz to Upuri, kas mūs samierināja ar Tevi, lai mēs, pieņemdami Tava Dēla Miesu un Asinis, saņemtu Viņa Svēto Garu un kļūtu viena miesa un viens gars ar Kristu.

  1. kocelebrants:Viņš lai mūs padara par mūžīgu dāvanu Tev, ļaujot mums saņemt mantojumu kopā ar Taviem izredzētajiem, ar Vissvētāko Jaunavu, Dieva Māti Mariju, ar Taviem svētajiem apustuļiem un godpil­najiem mocekļiem, un ar visiem svētajiem, kas mums palīdz, pastāvīgi aizbildinot pie Tevis.
  2. kocelebrants:Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlīguma Upuris nes visai pasaulei mieru un pestīšanu. Stiprini ticībā un mīlestībā visu savu Baznīcu Šīs zemes gaitās, savu kalpu, mūsu pāvestu …, mūsu bīskapu …, visus bīskapus un garīdzniekus, kā arī savu tauru, ko esi atpircis. Esi labvēlīgs savai saimei, kas ir nākusi pie Tevis ar lūgšanām. Ved pie sevis, labais Tēvs, arī tos savus bērnus, kas ir tālu no Tevis. Bet mūsu nomirušos brāļus un visus, kas Tavā žēlastībā aizgājuši no šīs pa­saules, uzņem savā valstībā, kur arī mēs ceram nokļūt, lai vienmēr skatītu Tavu godību caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, caur kuru Tu pasaulei dod visu labo.

VK: Caur Jēzu Kristu, ar Viņu un Viņā Tev, Dievam, visvarenajam Tēvam, Svētā Gara vienībā ir viss gods un slava visos mūžu mūžos.

V.: Āmen.

Svētās Komūnijas rits

P.: Paklausot Pestītāja vārdiem un Viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sakām:
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs Vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.

P.: Atpestī mūs, Kungs, no visa ļauna, dod, lūdzam, mieru mūsu dienās, lai ar Tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēka, drošā cerībā gaidot atnākam mūsu Pestītāju Kungu Jēzu Kristu.

V.: Jo Tev pieder valstība, Tev gods un vara mūžīgi.

P.: Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apus­tuļiem: “Es jums atstāju mieru, Es jums dodu savu mieru,” raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas Baznīcas ticību un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs Tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžīgi mūžam.

V.: Āmen.

P.: Lai Dieva miers ir ar jums vienmēr!

V.: Dieva miers lai ir ar tevi!

Pēc priestera uzaicinājuma dod cits citam miera un izlīguma sveicienu.

(laužot Hostīju)Mūsu Kunga Jēzus Kristus Miesas un Asiņu Sakraments, kuru pieņemsim, lai palīdz mums sasniegt mūžīgo dzīvi.

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums.

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums.
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, dāvā mums mieru.

(klusām lūdzas)Kungs Jēzu Kristu, dzīvā Dieva Dēls, kas, pildot Tēva gribu, Svētā Gara spēkā ar savu nāvi izglābi mūs jaunai dzīvei, atbrīvo mani ar savu vissvētāko Miesu un Asinīm no visiem maniem grēkiem un no visa ļauna, liec man vienmēr turēties pie Taviem baušļiem un neļauj man nekad no Tevis šķirties.

/ Kungs Jēzu Kristu, Tavas Miesas un Asiņu pieņemšana lai tuvina mani nevis tiesai un pazudinā­šanai, bet gan Tavai žēlastībai, kas sargā un dziedina manu dvēseli un miesu.

(rādot Hostiju tautai)Lūk, Dieva Jērs, kas nes pa­saules grēkus! Svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda.

V.: Kungs, es neesmu cienīgs, ka Tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.

(dodot ticīgajiem Svēto Komūniju)Kristus Miesa.

Ticīgais: Āmen.

(noslēguma lūgšana):… Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

V.: Āmen.

Mises noslēgums

P.: Dievs Kungs lai ir ar jums.

V.: Kungs ir ar tevi.

P.: Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls, un Svētais Gars.

V.: Āmen.

P.: Dieva žēlastība lai jūs pavada.

V.: Pateicība Dievam.